Přírodopis - Země, naše planeta (učebnice)

121,00 Kč
S DPH
123325

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice Země, naše planeta obsahuje tyto kapitoly: Geologické vědy - vědy o Zemi, Živá planeta Země, Nerosty, Horniny, Vznik a vývoj organismů na Zemi, Půdy, Počasí a podnebí na Zemi, Základy ekologie, Lidé a prostředí, Ochrana přírody. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva, včetně námětů pro praktické činnosti. Učivo je doplněno velkým množstvím názorných fotografií, schémat a ilustrací, které nakreslila akademická malířka Andrea Korbelářová.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.  MSMT 1207/2019 dne 27. ledna 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV  s dobou platnosti 6 let.

Autor
Skýbová,Teodoridis
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1.vydání; 92 stran
ISBN 978-80-7216-315-1
Počet
Skladem