Dějepis - Středověk

273,00 Kč
S DPH
123248

Ucelenou řadu učebnic pro výuku dějepisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Dějepis – Pravěk a Starověk I, Dějepis – Starověk II, Dějepis – Středověk, Dějepis – Novověk a Dějepis – Nejnovější dějiny. Obsahují veškeré učivo dějepisu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Dějepisné učivo je svou faktografickou náročností a zaměřením do minulosti pro žáky s postižením sluchu velice obtížné. Budovat u nich vztah k minulosti vlastního národa i lidstva je proto nelehký úkol. Autorům se podařilo najít vhodné pojetí tohoto předmětu: základní učivo je doplněno učivem rozvíjejícím, aby si schopnější žáci mohli osvojit některé partie detailněji, získat další poznatky, popř. seznámit se s některými zajímavostmi, výklad se opírá především o názor – učebnice obsahují velké množství ilustrací, fotografií, schémat a mapek. Učebnice dále obsahují výkladový slovníček některých historických pojmů a testy k opakování probrané látky (právě tato forma se osvědčila v učebnicích společenskovědních předmětů pro sluchově postižené). Součástí učebnic jsou samostatně vložené časové osy s přehledem důležitých dat.

Učebnice Středověk se zabývá obdobím od rozpadu Římské říše po objevné plavby na počátku novověku. Významné události světové propojuje s naší národní historií, podrobněji se věnuje zejména velkomoravské říši, českému státu za Přemyslovců a Lucemburků a husitství. Má bohatý ilustrační doprovod, mapky a přiloženou časovou osu se všemi popisovanými historickými událostmi nakreslila Tereza Koucká. Do této učebnice je ještě vložena příloha - slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce. Obrázky znaků nakreslil Jan Žampach.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. 4257/2014 dne 28. 3. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

Autor
Parkan, Mikeska, Málková
Předmět
dějepis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1. vydání; 80 stran + časová osa + příloha 12 stra
Počet
Skladem