Dějepis - Starověk II

272,00 Kč
S DPH
123222

Ucelenou řadu učebnic pro výuku dějepisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Dějepis – Pravěk a Starověk I, Dějepis – Starověk II, Dějepis – Středověk, Dějepis – Novověk a Dějepis – Nejnovější dějiny. Obsahují veškeré učivo dějepisu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Dějepisné učivo je svou faktografickou náročností a zaměřením do minulosti pro žáky s postižením sluchu velice obtížné. Budovat u nich vztah k minulosti vlastního národa i lidstva je proto nelehký úkol. Autorům se podařilo najít vhodné pojetí tohoto předmětu: základní učivo je doplněno učivem rozvíjejícím, aby si schopnější žáci mohli osvojit některé partie detailněji, získat další poznatky, popř. seznámit se s některými zajímavostmi, výklad se opírá především o názor – učebnice obsahují velké množství ilustrací, fotografií, schémat a mapek. Učebnice dále obsahují výkladový slovníček některých historických pojmů a testy k opakování probrané látky (právě tato forma se osvědčila v učebnicích společenskovědních předmětů pro sluchově postižené). Součástí učebnic jsou samostatně vložené časové osy s přehledem důležitých dat.

Učebnice Starověk II shrnuje učivo o starověkém Egyptě, Řecku a Římě. Názorné ilustrace, mapky a časovou osu, v níž jsou zařazeny všechny historické události popisované v učebnici, nakreslila Tereza Koucká

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1383/2013-22 dne 22. května 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Dějepis, s dobou platnosti šest let.

Autor
Málková
Předmět
dějepis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1. vydání; 84 stran + časová osa
Počet
Na skladě není dostatek produktů