Dějepis - Nejnovější dějiny

393,00 Kč
S DPH
123305

Ucelenou řadu učebnic pro výuku dějepisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Dějepis – Pravěk a Starověk I, Dějepis – Starověk II, Dějepis – Středověk, Dějepis – Novověk a Dějepis – Nejnovější dějiny. Obsahují veškeré učivo dějepisu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Dějepisné učivo je svou faktografickou náročností a zaměřením do minulosti pro žáky s postižením sluchu velice obtížné. Budovat u nich vztah k minulosti vlastního národa i lidstva je proto nelehký úkol. Autorům se podařilo najít vhodné pojetí tohoto předmětu: základní učivo je doplněno učivem rozvíjejícím, aby si schopnější žáci mohli osvojit některé partie detailněji, získat další poznatky, popř. seznámit se s některými zajímavostmi, výklad se opírá především o názor – učebnice obsahují velké množství ilustrací, fotografií, schémat a mapek. Učebnice dále obsahují výkladový slovníček některých historických pojmů a testy k opakování probrané látky (právě tato forma se osvědčila v učebnicích společenskovědních předmětů pro sluchově postižené). Součástí prvních tří učebnic jsou samostatně vložené časové osy s přehledem důležitých dat.

Závěrečná učebnice předmětové řady se zaměřuje na historii 20. století: Svět ve válce 1914-1918, Svět a ČSR mezi světovými válkami, Svět ve válce 1939-1945, Československo v období druhé světové války, Svět v letech 1945-2009. Text je doplněn dobovými fotografiemi a názornými mapkami, které nakreslila Tereza Koucká.  Přílohou je Slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce. Obrázky znaků nakreslil Jan Žampach.

Autor
Parkan, Málková, Mikeska
Předmět
dějepis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
Počet
Skladem